Creu Fideo Hyfforddi Sgrinlediad ar gyfer Adobe Premiere CS6

Camtasia Sceenshot

Mae Premiere Pro wedi cael sylw nifer o weithiau ar wefannau fel Lynda, ond ein nod ni wrth greu sgrinlediad ar-lein arall o Premiere Pro for CADARN, oedd creu adnodd di-dâl hygyrch iawn y gallai pobl heb ddim gwybodaeth flaenorol o’r meddalwedd na golygu fideo’n gyffredinol, ei ddilyn. Mae CADARN a’i bartneriaid yn defnyddio Adobe Premiere CS6 y rhan fwyaf o’r amser. Mae modd trosglwyddo’r holl sgiliau y gellir eu dysgu yn y fersiwn gynharach hon o Premiere yn uniongyrchol i fersiynau Creative Cloud mwy diweddar o’r meddalwedd.

 

Sgript ar gyfer y Sgrinlediad

Er mwyn creu adnodd cryno heb gamgymeriadau na deunydd diangen, aethpwyd ati i ysgrifennu sgript ar gyfer y fideo cyfan. Gwnaethpwyd hyn hefyd i sicrhau ein bod wedi cynnwys popeth oedd ei angen ac i atal ein hunain rhag tyrchu gormod i nodweddion mwy cymhleth Premiere, gan ein bod yn credu y byddai’r rheini’n ormod i newydd-ddyfodiad ar y dechrau.

Yn y diwedd bu’r broses o ysgrifennu’r sgript yn un faith, ac roedd yn cynnwys sawl cam; cwblhawyd y drafft cyntaf gen i ac roedd yn cynnwys holl hanfodion golygu fideo gyda Premiere o’r dechrau i’r diwedd, gan sôn am y rhyngwyneb i dechnegau golygu, hanfodion copi sain meistr ac allforio. Yna anfonwyd y drafft hwn at Lizi i’w fireinio i greu sgript mewn ffordd fel byddai’r athro’n creu prosiect fideo gyda’r disgybl yn ei ddilyn, a oedd yn manteisio ar flynyddoedd o brofiad Lizi o olygu fideo. 

Tra’r oedd y sgript yn cael ei mireinio, bûm innau’n ymchwilio i ffyrdd o greu sgrinlediad trwy arbrofi â gwahanol feddalwedd gan gynnwys rhaglenni am ddim a rhai mwy costus fel Adobe Captivate. Yn y diwedd, penderfynwyd mai Camtasia oedd y ffordd fwyaf cost effeithiol a hwylus o recordio’r sgrin. Mae gan Camtasia y gallu i olygu’r recordiad yn ddiweddarach i ryw raddau. Er enghraifft, gellir addasu maint cyrchwr y llygoden yn ddiweddarach a gellir ychwanegu effeithiau clicio llygoden os bydd angen.

Cyn gynted ag yr oedd y sgript yn barod, roedd yn amser dechrau recordio, ac roedd hynny’n brofiad dysgu ynddo’i hun. Un peth yw clicio’r botwm recordio a dechrau defnyddio rhyw feddalwedd neu’i gilydd tra’n siarad amdano, ond mae’n fater cwbl wahanol i geisio dilyn sgript a defnyddio’r meddalwedd mewn ffordd synhwyrol ar yr un pryd, a recordio popeth a gwneud yn siŵr bod popeth yn gyson, heb ddim camgymeriadau.

 

Manylder a Hanfodion Eraill

Yn gyntaf, roedd angen i ni benderfynu pa fanylder sgrin roeddem am ei ddefnyddio i recordio. Roeddem yn ymwybodol y byddai’n rhaid i’r canlyniad terfynol fod yn HD safonol llawn – 1920 x1080 picsel, ond roeddem yn sylweddoli hefyd nad yw pawb yn gwylio cynnwys ar y manylder hwn ar YouTube.  Hefyd, roeddem am gadw lle ar gyfer y botymau pennod roeddem wedi’u defnyddio yn y gorffennol ar fideos hyfforddi eraill CADARN fel y fideo ar recordio sain a’r fideos ar offer fideo JVC a Canon Legria.  Yn y prosiectau eraill roedd y botymau pennod hyn wedi ein galluogi i wneud un fideo hyfforddi hir yn hytrach na’u rhannu’n fideos byrrach, fel sy’n arferol ar YouTube. Rydym yn credu bod hyn wedi llwyddo ac mae’n cadw pethau’n syml.  

Ar ôl peth arbrofi, penderfynwyd bod manylder recordio sgrin o 1680×1050 picsel yn cynnig y maint gorau, fel na fydd eiconau’r sgrin yn rhy fychan a bod gennym rywfaint o le ar gyfer y botymau pennod. Mae angen manylder gweddol uchel i redeg Premiere, fel arall rydych yn newid maint ac yn symud ffenestri a bariau offer drwy’r amser. Felly, roedd y manylder 1680x1050 hwn yn ein galluogi i roi’r sgrinlediad o fewn y safon HD llawn o HD 1920x1080 gyda rhywfaint o le ar gyfer ein botymau pennod. 

Camtasia SceenshotCiplun Premiere o 1680x1050 mewn fideo 1920x1080 yn Camtasia

(Noder: mae defnyddio gosodiad dau fonitor yn hanfodol bron yma, un ar gyfer recordio’r sgrinlediad a’r llall ar gyfer y sgript a Camtasia, neu mi allech argraffu’r sgript)

 

Recordio Llais a Sgrin

Roedd darllen y sgript tra’n gweithio Premiere yn anodd ac roedd yn cymryd llawer o amser oherwydd y camgymeriadau oedd yn cael eu gwneud. Os nad oedd y camgymeriadau’n rhai llafar, roeddent yn cael eu gwneud yn y sgrinlediad, neu i’r gwrthwyneb.  Y rheswm am hyn oedd bod yn rhaid edrych ar y sgript a Premiere ar yr un pryd.  Camgymeriadau fel clicio ar y rhan anghywir o Premiere tra’n recordio’r sgrinlediad oedd y rhai mwyaf trafferthus gan fod yn rhaid ailosod rhyngwyneb Premiere bob tro i atal neidio sydyn neu anghysondebau yn y pwyntiau golygu. Felly yn y diwedd defnyddiwyd tacteg wahanol a oedd yn golygu recordio’r sgript ar ei phen ei hun yn yr ystafell recordio gan ddefnyddio microffon Rode Podcaster, gliniadur ac Audacity yn unig.  Roedd camgymeriadau’n dal i gael eu gwneud, ond gan ei fod yn recordiad sain yn unig, gellid ei olygu neu ei ail-recordio heb drafferth tan i ni gael popeth yn gywir. Trwy wneud pethau fel hyn roedd talpiau mawr o’r sgript yn cael eu recordio mewn dim o dro ac yna’u golygu i roi sain di-dor. Pan oedd rhan sylweddol o’r sgript wedi’i recordio, dechreuais recordio’r sgrinlediad ar wahân. Roedd hyn yn golygu chwarae’r recordiad sain a’i ddilyn yn Premiere, a oedd yn llawer haws.

Bwriadwyd i’r fideo hyfforddi fod yn brosiect dysgu cynyddol sydd i fod yn brosiect golygu go iawn, bychan, felly mae’n mynd â chi trwy’r gwahanol gamau ac mae pob cam yn adeiladu ar yr un blaenorol. 

Mi ddatblygais system o recordio un rhan o’r sgrinlediad ar y tro i Camtasia. Rhoddais y gorau i recordio cyn gynted ag y gwnaethpwyd camgymeriad, er enghraifft, clicio ar y botwm anghywir yn Premiere. Byddwn wedyn yn cadw’r recordiad fel ffeil ciplun ynghyd â ffeil Adobe Premiere a oedd yn cynnwys cyflwr presennol Premiere ar adeg y recordiad, a byddwn yn rhoi’r un enw ar y ddwy ffeil. Yn syml, roeddwn yn adeiladu hanes o gyflyrau Adobe Premiere mewn gwahanol ffeiliau Adobe Premiere a oedd yn cyd-fynd â’r recordiadau.  Trwy wneud hyn gallwn fynd yn ôl i gam blaenorol o’r fideo a’i ail recordio heb orfod ailsefydlu Premiere eto i edrych yr un fath yn union.

Dull arall pwysig a weithiodd yn dda oedd defnyddio seibiau wrth recordio yn Camtasia gan fod hynny’n rhoi amser i mi i gael golwg ar y sgript. Yr allweddell llwybr byr ar gyfer saib yn Camtasia yw F9. Wnes i ddim defnyddio’r dull hwn tan yn ddiweddarach, ond roedd yn gwneud pethau’n llawer haws, gan ei fod yn golygu y gallwn gymryd mwy o amser. 

Roedd problemau’n codi wrth recordio’r sain Rode-Podcaster, ac nid oedd dim un ohonynt yn cael eu hachosi gan y microffon. Cafodd rhai eu hachosi oherwydd bod yn rhaid gosod offer y stiwdio recordio nifer o weithiau dros gyfnod o sawl diwrnod gwahanol. Byddai hyn yn creu amrywiadau yn nhôn y recordiad, er ei bod yn ein bos yn recordio mewn ystafell wedi’i thampio. Mi wnes i geisio efelychu’r gosodiadau bob tro, ond doedd hynny ddim yn ddigon. Roedd gwahaniaethau bychan rhwng y pellter lle’r oeddwn yn eistedd a’r microffon yn cael effaith amlwg. Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid gwneud gwaith ôl brosesu ar y gwahanol recordiadau llais er mwyn cadw cysondeb. Hefyd, roedd fy llais yn amrywio o un diwrnod i’r llall, ond doedd dim y gallwn ei wneud am hynny. Ond rydym yn teimlo bod ansawdd terfynol y recordiadau llais yn uwch na llawer o sgrinlediadau a glywir ar-lein, ac mae’n ddigon da.

 

Adolygu a Golygu Sgrinlediad Premiere CS6 yn Premiere CC

O’r diwedd roedd golygiad dwy awr wedi’u gwblhau ac roedd hynny’n ymdrin â phopeth roeddem am ei gynnwys; ond roeddem yn teimlo bod hyn yn rhy hir o lawer. Nid oedd ychwaith mor eglur mewn mannau ag y byddem wedi’i hoffi; er enghraifft, weithiau roedd symudiadau’r llygoden yn rhy afreolaidd neu roeddwn yn addasu paramedr yn Premiere heb egluro pam.

Yn ystod y broses adolygu, roedd problemau’n codi os oedd penderfyniad yn cael ei wneud i newid rhywbeth yn gynnar yn y fideo sgrinlediad wedi’i olygu. Gallai unrhyw beth roedd angen ei newid effeithio ar weddill y fideo. Er enghraifft, roeddwn wedi bod â darn wedi’i ffilmio ar amserlen Premiere a oedd wedi’i fwriadu ar gyfer un ymarferiad penodol yn gynnar yn y fideo ac anghofiais ei ddileu ar ôl cwblhau’r ymarferiad hwnnw. Yna recordiais a golygu rhan fawr o weddill y fideo hyfforddi, ond wnes i ddim sylweddoli am amser bod y clip nad oeddwn ei angen yn dal yno ar y diwedd. Byddai’n rhaid i mi wedyn egluro fy mod yn ei ddileu’n ddiweddarach am nad oedd ei angen. Mae hon yn un o nifer o enghreifftiau.

Roeddem wedi penderfynu rhannu’r fideo hyfforddi’n 5 pennod, gyda’r 4 gyntaf yn 30 munud o hyd ar gyfartaledd a’r un olaf yn ddim ond 5 munud. Y gobaith oedd y byddai hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ni wrth newid pethau ac y byddai’n gwneud y gwaith golygu’n haws, ond yn bwysicach na dim, does fawr neb eisiau gwylio fideo hyfforddi 2 awr o hyd, hyd yn oed gyda’r botymau pennod rydym wedi’u defnyddio yn fideos blaenorol CADARN.   

Yn hytrach na rhannu’r fideo 2 awr, yn y diwedd mi wnes i ail recordio popeth, oherwydd cyn gynted ag y dechreuais ddatrys problemau ar ddechrau’r fideo 2 awr, sylweddolais y byddai hynny’n achos anghysonderau gyda gweddill y fideo.  Roedd llawer o’r datrysiadau’n golygu troslunio rhannau bychan o ryngwyneb Premiere gyda rhannau wedi’u cywiro, a gwnes lawer o ddefnydd o offer tocio Premiere yma. I dorri stori hir yn fyr, roeddem yn teimlo mai treial yn unig oedd y fersiwn 2 awr gyntaf, ac wedyn roedd yn amser i greu ail fersiwn fwy cryno wedi’i rhannu’n 5 fideo.

 

Botymau Pennod YouTube CADARN

Ar gyfer y fideo hyfforddi Premiere hwn, rwyf wedi gwella ein botymau pennod ar gyfer eu defnyddio ar YouTube o’i gymharu â’r dulliau a ddefnyddiwyd gennym mewn fideos fel y tiwtorial Legria.  Rydym yn credu bod ein botymau pennod ar gyfer YouTube yn gweithio’n dda, gan eu bod yn galluogi’r gwyliwr i neidio i wahanol rannau o’r fideo, rhai a all fod o fwy o ddiddordeb iddynt.

Premiere ButtonsCiplun o Premiere CS6 gyda’r botymau pennod, yn cael ei olygu yn Premiere CC

Y tro hwn rwyf wedi creu botymau mwy deniadol (sy’n gweddu â logo porffor Premiere Pro) ac wedi’u mewnosod yn y fideo ei hun, yn hytrach na defnyddio botymau hyll YouTube. Roedd hyn yn golygu y gallem droslunio'r botymau YouTube mwyaf tryloyw y gallem gael gafael arnynt, dros ein botymau ni.  Un o nodweddion dylunio’r botymau oedd gwneud yn siŵr eu bod yn ddigon gwahanol i ryngwyneb Premiere, am nad oeddem eisiau drysu’r gwyliwr a gwneud iddynt feddwl eu bod yn rhan o Premiere.  Mae creu anodiadau a botymau yn YouTube yn broses drafferthus braidd ac yn sicr nid dyma’r ateb mwyaf deniadol. Does dim ond yn rhaid i chi wylio’r llu o fideos ar YouTube i weld y blychau anodi trwsgl a thestun mawr yn syllu arnoch i ddeall y broblem. Felly rydym yn hoffi ein botymau ein hunain, gyda’r elfennau YouTube tryloyw.

 

Manion i Orffen – Chwyddo, Amlygu a Llwybrau Byr

Roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig amlygu rhannau penodol o ryngwyneb Premiere, yn enwedig llawer o’r botymau bach, sydd weithiau’n anodd i’w gweld, yn enwedig ar YouTube, felly aethpwyd ati i greu blychau porffor (i gyd-fynd â’r botymau pennod) i amlygu gwahanol eitemau ar y rhyngwyneb.  Nod hyn, ynghyd â chwyddo i mewn wrth drafod rhai agweddau ar Premiere, er enghraifft y ‘Source Monitor’ oedd helpu’r gwyliwr i ffocysu. Yn yr un modd, rwyf wedi ychwanegu blwch llwybrau byr a fyddai’n cael ei amlygu bob tro y byddai sôn am allweddell llwybr byr, gan roi ciw gweledol i’r llwybr byr.

Youtube HighlightsCiplun yn dangos amlygiadau, blwch llwybrau byw a rhyngwyneb wedi’i llwyddo.

 

I Gloi

 • Roedd yn anodd cadw fy llais yn gyson wrth recordio o ran sut roedd yn swnio wrth ei recordio dros gyfnod o ddyddiau. Byddwn yn awgrymu nad oes dim yn cael ei newid gyda’r microffon trwy gydol yr amser yr ydych yn sgrinledu, os yn bosib. Nid oedd hyn yn bosibl yn ein hachos ni.
 • Dampio’r sŵn / adleisio yn yr ystafell, gwneud yn siŵr bod y microffon yn wynebu i ffwrdd oddi wrth arwynebau adlewyrchol fel pen bwrdd a chadw’r un pellter oddi wrth y microffon bob tro rydych yn recordio, heb fod yn rhy agos nac yn rhy bell – mae’r rhain i gyd yn allweddol er mwyn sicrhau ansawdd sain da.
 • Gwelwyd yn y diwedd mai ysgrifennu sgript a chynllunio oedd y ffordd orau i greu’r sgrinlediad arbennig hwn, gan ei fod yn drosolwg cyflawn o Adobe Premiere a oedd yn ymdrin â llawer o agweddau ar olygu i ddechreuwyr.  Pe baem wedi bod yn canolbwyntio ar dechnegau mwy penodol neu gymhleth yn fwy manwl yna efallai byddai dull a oedd yn llai dibynnol ar sgript wedi bod yn fwy addas, ond nod yr hyfforddiant hwn oedd bod yn eglur a chryno. Mae’n hawdd i’ch sylw gael ei dynnu gan rannau eraill o’r meddalwedd nad ydynt o bosibl yn bwysig i’r pwnc dan sylw, felly mae sgript yn eich gorfodi i gadw o fewn y terfynau a osodwyd ar eich cyfer ar y dechrau pan oeddech yn cytuno ar amcan ar gyfer y fideo.
 • Mae defnyddio nodwedd saib Camtasias tra’r ydych yn recordio’n gweithio’n dda iawn ac mae’n rhoi amser i chi gynllunio ar gyfer yr hyn rydych am ei wneud nesaf.

 

Am yr Awdur

Cyfeirio[+]

 • Creative Commons - Full

  Creu Fideo Hyfforddi Sgrinlediad ar gyfer Adobe Premiere CS6 by Matt Cawte is licensed under Creative Commons - priodoliad
 • Creative Commons - Short

  This work by Matt Cawte / Creative Commons - priodoliad
 • Harvard

 • IEEE

 • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.